دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست
اين انجمن درحال حاضر بسته شده است ، مديريت دليل اين امر را اينگونه بيان کرده است که:
این انجمن درحال حاضر به منظور اعمال برخی تغییرات بسته می‌باشد. لطفاً ساعاتی دیگر به انجمن مراجعه کنید.